STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  NR 1 WESOŁY SKRZAT W MARKACH

 

—————————– TEKST UJEDNOLICONY —————————–

Stan prawny na dzień 1 września 2022 r.

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1 Nazwa i rodzaj przedszkola

Rozdział 2 Cele, zadania przedszkola i sposoby ich realizacji

Rozdział 3 Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział 4 Organizacja pracy przedszkola

Rozdział 5 Zadania nauczycieli  oraz innych pracowników przedszkola

Rozdział 6 Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział 7 Prawa i obowiązki  dzieci

Rozdział 8 Przyjmowanie dzieci do przedszkola

Rozdział 9 Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

 • 1.1.Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie nr 1 Wesoły Skrzat w Markach
 1. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Markach przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 77, w którym funkcjonują 4 oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 lat.

2) drugą siedzibą przedszkola jest obiekt w Markach przy ul. Okólnej 34, w którym funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych dla dzieci od 3 do 7 lat.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Marki, powiat wołomiński z siedzibą w Markach przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, wielooddziałowym.
 4. 6. Przedszkole używa pieczęci:

1) podłużnej z napisem: „PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Wesoły Skrzat 05-270 Marki, Al. J. Piłsudskiego 77, tel. 22 781 14 66, NIP 125-09-45-624.

 1. Przedszkole Używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. Wymienione pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.
 • 2.1 Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)rodzicach dziecka –  oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego; w odniesieniu do uczniów ukraińskich, także inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem;

2)przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 1 w Markach „Wesoły Skrzat” przy al. J. Piłsudskiego 77 oraz oddziały przedszkolne zlokalizowane przy ul. Okólnej 34 w Markach;

3)dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach;

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach;

5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;

6) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach;

7)wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;

8)nauczycielu- wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;

9)organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

10)organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Marki, powiat wołomiński z siedzibą w Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

 

Rozdział 2

Cele, zadania przedszkola oraz sposoby ich realizacji

 

 • 3.1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;

3) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

10) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtuje te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka,
  realizowanego przez proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu podejmowanych działań oraz gromadzenie różnorodnych doświadczeń.
 2. Efektem wsparcia całościowego rozwoju, jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 • 4.1.Do zadań przedszkola należy w szczególności:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka:

 1. a) fizycznym,

b)emocjonalnym,

c)społecznym,

 1. d) poznawczym;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności i oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, realizowane z wykorzystaniem naturalnie pojawiających się sytuacji oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną i samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną i samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania oraz prezentowanie wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólnie z ww. podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur.

2. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci przybywające z zagranicy, w tym dzieci z Ukrainy, na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich.
 • 5.1. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1) właściwą organizację procesu nauczania, wychowania i opieki, z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci;
2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom;
3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) umożliwianie dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

5) organizowanie zajęć dodatkowych, uwzględniających potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci;

6) organizowanie zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
7) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji,
konsultacji;
8) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji i diagnozy osiągnięć dzieci na każdym etapie ich rozwoju.

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia również:

1)wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3) rodzaje niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych;

4) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci  z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

5)  przestrzeganie zasad zdrowego żywienia poprzez przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym;

6) promowanie   i ochrona zdrowia wychowanków poprzez zapewnienie prawidłowych warunków pobytu, przestrzeganie rozkładu dnia, współpracę z pielęgniarką oraz organizowanie konkursów i przedsięwzięć  prozdrowotnych;

7) integrowanie dzieci z Ukrainy ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaganie ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych, w tym związanych z wcześniejszym pobytem za granicą

 

 • 6.1 Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach
 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci, o których mowa w ust. 1, dodatkowo do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie dziecka  w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach;

2) budowanie przyjaznego środowiska  dziecku;

3) dostosowanie procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego  oraz wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego do potrzeb i możliwości dziecka;

4) identyfikowanie potrzeb dzieci  oraz stosownie do wyników diagnoz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) włączanie dzieci  do aktywnego udziału w życie przedszkola;

7) budowanie poczucia bezpieczeństwa.

 • 7.1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 1. Przedszkole może prowadzić dla dzieci określonych w ust. 1, zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przyzna godziny na realizację tych zajęć, na wniosek dyrektora.
 2. Formy i zasady organizowania nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, historii i kultury w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • 8.1. Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;

 2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

 3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;

 4) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.

 5) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;

 6) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.

 1. W przedszkolu może być organizowana nauka religii na życzenie rodziców w formie pisemnej składane wraz z przyjęciem dziecka do przedszkola, w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo.
 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, nie musi być corocznie powtarzane, ale może być w dowolnym momencie wycofane.
 3. Dzieci nie uczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczyciela.
 4. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia ustalonym w przedszkolu.
 • 9.1. Przedszkole realizuje zadania w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie środowiska rodzinnego dzieci;

2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwienie ich zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu dziecka;

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

8) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, organizuje się indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, na czas określony wskazany w orzeczeniu o takiej potrzebie, w sposób zapewniający wykonanie określonych tam zaleceń zgodnie z rozporządzeniem.
 2. Dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania zajęć.

4.Dzieciom, którym z powodu warunków rozwojowych,  rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następującej formie:

 • rzeczowej;
 • pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
 • pomoc charytatywna;
 • pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola.
 • 10.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
  2. Potrzeba udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu może wynikać w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z zaburzeń zachowania lub emocji;

3) ze szczególnych uzdolnień;

4) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

5) z niepowodzeń edukacyjnych;

6) z choroby przewlekłej;

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
9) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w szczególności z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) pracownika socjalnego; asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego.

 1. W przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
  7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
  9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
  11. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 • 11.1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek rodziców.
  2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
 1. Przedszkole, w granicach możliwości lokalowych, organizacyjnych i finansowych, zapewnia:
  1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
  3) zajęcia specjalistyczne np.: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
  kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
  4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
  5) integrację dziecka ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
  6) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.
  4. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz organizacje pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży.
 2. Zasady działania, terminy spotkań, prowadzenie dokumentacji, prawa rodziców,  możliwość poszerzania składu zespołu przywołanego w ust. 4  określa rozporządzenie, o którym mowa w tym ustępie.
 • 12.1. Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu:
 • przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
 • nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za życie i zdrowie dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest również priorytetem wszelkich działań personelu placówki. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby należy postępować zgodnie z obowiązującą procedurą;
 • przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
 • dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola na pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego; 
 • dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych,
 • nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci;
 • podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel zawsze musi przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać;
 • przy przemieszczaniu się grupy, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy;
 • podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym (w ogrodzie) nauczyciele przestrzegają zasad bezpieczeństwa;
 • każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola musi być wpisane do Rejestru wyjść;
 • organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętym „Regulaminem organizacji spacerów i wycieczek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Markach „Wesoły Skrzat”. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka jednej osoby dorosłej na każde 10 dzieci.
 • nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi fakt spóźnienia się do pracy i podać jego przyczynę;
 • nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W tej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe. Polecenie Dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące;
 • w razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić Dyrektora i postępować zgodnie z procedurą;
 • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • obuwie na zmianę (kapcie) powinno być zapinane lub wiązane, dostosowane do wielkości stop dziecka. Nie wskazane jest noszenie przez dzieci biżuterii (wisiorki, łańcuszki, pierścionki, długie kolczyki);
 • wszystkie meble i sprzęty posiadają atesty;
 • w przedszkolu obowiązują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 • personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarównopod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • w przedszkolu stosuje się obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe oraz regulaminy i procedury bezpieczeństwa;
 • przeprowadza się z dziećmi i ich rodzicami zajęcia na temat bezpieczeństwa
  w przedszkolu;
 • budynek przedszkola i teren wokół przedszkola obejmuje się nadzorem kamer CCTV (zewnętrznym monitoringiem wizyjnym).
 • Zasady obowiązujące podczas udostępniania rejestrowanych zdarzeń:
 1. Nie upublicznia się zapisu wizyjnego dla ogółu osób,
 2. Udostępnianie monitoringu z zapisu wizyjnego jest możliwe wyłącznie właściwym instytucjom posiadającym uprawnienia do prowadzenia czynności wymagających wykorzystania nagrań
 • 13.1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane zgodnie z ramowym rozkładem dnia:

1) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym;

2) ze względów organizacyjnych oraz w związku z koniecznością przygotowywania odpowiedniej liczby posiłków, późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola powinno być zgłoszone przez rodzica do godz. 9.00 – osobiście, telefonicznie lub mailowo;

3) dzieci należy odebrać do godziny 17.30.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału obowiązana jest przekazać dziecko osobiście pracownikowi przedszkola. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 2. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma upoważnienie od rodzica i posiada dowód osobisty lub legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu placówki.
 4. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem  telefonu, wraz z numerem i serią dowodu tożsamości oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. 
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 6. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio od pracowników przedszkola.
 7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 10. W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie wskazanej w ust. 1 pkt 3 nauczycielka zobowiązana jest do skontaktowania się telefonicznego z rodzicami dziecka.
 11. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w ust. 1 pkt 3 i ust. 7 podjęte zostaną następujące działania:

1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora szkoły z rodzicami dziecka;

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka;

3) wystąpienie dyrektora przedszkola z wnioskiem do odpowiednich instytucji mogących zbadać sytuację rodzinną wychowanka.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę do czasu przybycia rodziców na teren placówki.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 4. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 7. Dziecko nie przynosi do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
 8. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 9. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 10. W czasie trwania zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym;
  w porze przyprowadzania i odbierania dzieci, przy drzwiach wejściowych do przedszkola obecny jest dozorca lub inny pracownik przedszkola
 11. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal zajęć w obuwiu zewnętrznym oraz wprowadzania prywatnych zwierząt na teren przedszkola;
 • 14.1. W przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania z rodzicami:
  1) zebrania ogólne;
  2) zebrania grupowe – w miarę bieżących potrzeb;
  3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli, rozmowy indywidualne – wg potrzeb;
  4) dni otwarte;

5) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;
6) kącik informacyjny (tablica) dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok;
8) wspólne imprezy plenerowe o charakterze integracyjnym – warsztaty, rodzinne zabawy, pikniki;
11) dzień otwarty dla rodziców i dzieci biorących udział w rekrutacji; zajęcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 1. Zachowuje się warunki i sposób współdziałania z  rodzicami dzieci  z Ukrainy takie, jak dla innych dzieci w przedszkolu.
 2. Współpraca z rodzicami dzieci z Ukrainy dotyczy w szczególności:

1) składania przez nich wniosków i oświadczeń woli dotyczących:

 1. a) przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
 2. b) nauki religii,
 3. c) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 4. Dzieci z Ukrainy nie realizują rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

 

Rozdział 3
Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 15.1. Organami przedszkola są:
 • dyrektor;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców.
 • 16.1. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

2) jest przełożonym służbowym  dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Zadania Dyrektora obejmują w szczególności:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

4) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły;

5) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określa kierunki ich poprawy;

6) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

7) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

10) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

11) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

12) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

17) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

18) organizowanie procesu rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy;

19) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez placówkę;

20)  realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

21) realizacja zaleceń organów nadzorujących;

22)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

23) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych;

24) zapewnienie  pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

25) współpraca z organami przedszkola;

26) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej innowacyjnej przedszkola;

 1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu.
 2. Dyrektor w celu organizacji pracy przedszkola może wykorzystywać techniki online lub komunikację w trybie obiegowym.

5.W celu realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli na czas określony lub nieokreślony.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez organ prowadzący.
 • 17.1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

 • 18.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opracowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna realizuje ustawowe zadania rady przedszkola, o ile ta nie została powołana.
 3. Kompetencje opiniujące rady pedagogicznej w szczególności:
 • arkusz organizacyjny przedszkola;
 • przydział czynności nauczycieli, przydział wychowawstw, przydział czynności dodatkowych nauczycieli;
 • programy wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny;
 • organizację roku szkolnego;
 • wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • powierzenie i odwołanie stanowiska wicedyrektora przedszkola;
 • pracę dyrektora szkoły w przypadku oceny jego pracy przez organ prowadzący i nadzorujący;
 • podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza                                opiekuńcza i innowacyjna.
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania rady pedagogicznej określa odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu przedszkola.
 • 19.1. Rada rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Markach „Wesoły Skrzat” jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
 1. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

     3) opiniowanie podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  §20.1. Zapewnia się wymianę bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola;
 • ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń (na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola);
 • zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców z nauczycielami;

2.Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywanie wszystkich istotnych problemów przedszkola.

3.Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 1. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola – Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację – Radę Rodziców.
 2. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 4. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 5. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor przedszkola, który:
  • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
  • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
  • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;
  • organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

9.W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje się działania zmierzające do ich polubownego rozstrzygania:

    1) dyrektor, nauczyciele, pracownicy i rodzice, powinni dążyć do rozstrzygania sporów w toku indywidualnych rozmów między zainteresowanymi stronami;
2) wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola próbuje rozstrzygać dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje,

 1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:
  1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator
  zaakceptowany przez strony sporu;

     2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;

4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego.

 

Rozdział 4
Organizacja pracy  przedszkola

 

 • 21.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:30.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia roku następnego.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z radą rodziców. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Jeżeli 24 grudnia wypada w dzień roboczy, wówczas dyrektor przedszkola po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady rodziców może skrócić czas pracy placówki do godziny 14:00
 4. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, w godzinach wczesno porannych i późno popołudniowych oraz w innych przypadkach, np. mniejszej liczby dzieci lub nieobecności nauczyciela, dopuszcza się łączenie grup – z zachowaniem zasady dopuszczalnej liczebności grupy.
 5. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

7.W czasie przerwy wakacyjnej dzieci objęte są opieką przez przedszkola miejskie na zasadzie indywidualnych porozumień.

 • 22.1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami oraz jeśli dziecko:

1) samodzielnie komunikuje swoje potrzeby, w tym fizjologiczne;

2) rodzina znajduje się w trudnej sytuacji losowej;

3) do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo;

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 2. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
  6. Dopuszczalne jest łączenie dzieci 3-4 letnich, 4-5 letnich i 5-6 letnich w danym oddziale.
  7. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. W związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy zwiększa się limit dzieci w oddziale zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W przedszkolu jest 11 oddziałów zlokalizowanych w dwóch budynku.

 

 • 23.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe oraz właściwego Kuratora Oświaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. 2. Terminy, procedury i zakres arkusza organizacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 2. Do arkusza organizacyjnego mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu.
 3. Aneks zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzajów niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, biorąc także pod uwagę potrzeby i zainteresowania dzieci – szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału nauczyciele zamieszczają w dzienniku.
 6. Zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, warunkami i sposobem jej realizacji, zadania przedszkola są planowane i realizowane z zachowaniem następujących zasad:

1) nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka (kierowane i niekierowane) wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu;
2) zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dzieckiem;
3) zajęcia kierowane są organizowane z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych, potrzeb wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
4) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na ustalonym w przedszkolu rytmie dnia;
5) zachowane są proporcje między czasem przeznaczonym na różne rodzaje zajęć i aktywności dzieci (posiłki, odpoczynek, samoobsługa, zabawa, zajęcia, rytmika, gimnastyka, uroczystości, wycieczki itp.);
6) dominującą formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa.

 1. Szczegółowy rozkład dnia w danym oddziale ma charakter otwarty, pozwalający na czasowe zmiany między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, z uwzględnieniem propozycji dzieci oraz zachowaniem właściwych proporcji.

   

 • 24.1. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
  3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 • 25.1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 1. W zajęciach dodatkowych np. takich jak rytmika, bezpłatnych dla rodziców i odbywających się w godzinach pracy przedszkola, uczestniczą wszystkie dzieci obecne w przedszkolu.
  3. W zajęciach religii, bezpłatnych i odbywających się w godzinach pracy przedszkola, uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili takie życzenie.
  4. Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, mogą być prowadzone także przez wolontariuszy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  5. Nauczyciel prowadzący grupę, uczestniczy w zajęciach dodatkowych odbywających się w godzinach pracy przedszkola, w charakterze obserwatora i zapewnia opiekę dzieciom nie uczestniczącym z różnych przyczyn w zajęciach. Osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 • 26.1. Przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Istnieje możliwość w szczególnych sytuacjach nie korzystania przez dziecko z wybranego posiłku.
  2. W miarę możliwości organizacyjnych, przedszkole przygotowuje posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet, ustalonych dla dziecka – wyłącznie na podstawie wskazań i zaleceń lekarza.
  3. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci, ustalona przez dyrektora, nie może być wyższa niż koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 1. Koszt dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola i nie może być wyższy niż koszt ustalony w zarządzeniu wydawanym przez Burmistrza Miasta Marki.
  5. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o refundację kosztów żywienia dziecka w przedszkolu przez Ośrodek Pomocy.
 • 27.1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
 1. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy Prawo oświatowe. Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę.
 2. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.

1) koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry.

 1. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;

 2) opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy;

3) opłaty dokonują rodzice  przelewem na wskazane konta;

4) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom  osobiście.

5) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w następnym miesiącu. Nieobecność musi być zgłoszona zgodnie z przyjętym regulaminem,

 

 

 • 28.1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
 1. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji
  i wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki.
 2. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola.
 3. Przedszkole współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, o których mowa w ust. 2, na rzecz innowacyjności stosownie do potrzeb zainteresowanych podmiotów, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami w szczególności poprzez:
 • szkolenia;
 • udział w konkursach, projektach;
 • korzystanie z bazy danych;
 • współorganizowanie różnych przedsięwzięć.
 1. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 • 29.1. Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez:
  1) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców;
  2) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, pracownikami poradni;
  3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.
  4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku;
  5) wspólne podejmowanie działań ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny, środowiska lokalnego;

6) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci przedszkolnych;

 1. Przedszkole współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę w zależności od potrzeb.
 • 30.1.Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:

1) sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem;

2) korytarze;

3) gabinet dyrektora, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne;

4) plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.
 • 31.1. Zajęcia oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. Obowiązują wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie.
 1. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:

 

 1. sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,
 2. e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line,
 3. zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane przez nauczycieli,
 4. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

2) sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:

 1. drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
 2. drogą mailową (adres służbowy) lub poprzez komunikatory założone na potrzeby edukacji zdalnej,
 3. poprzez stronę internetową przedszkola,
 4. dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej przedszkola,
 5. materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo na początku tygodnia, zgodnie z obowiązującym planem pracy i uzupełniane o propozycje dodatkowe,

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego technologii informacyjno-komunikacyjnych:

 1. a) nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem:

– równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

–  zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

– możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 1. b) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 2. c) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed ekranem komputera.
 1. Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:

1) rodzice przesyłają drogą mailową lub przez inny dostępny komunikator zdjęcia prac i zabaw prowadzonych z dziećmi;

2) rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi zamieszczane w postach oraz telefonicznie;

3) szczegółowe zasady  określone są w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

 

Rozdział 5
Zadania nauczycieli i innych pracowników  przedszkola

 

 • 32.1 W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Nauczyciel w czasie pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 3. Nauczyciel nowo zatrudniony w Przedszkolu musi przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić Dyrektorowi Przedszkola informację z krajowego rejestru karnego, celem spełnienia warunku o niekaralności.
 4. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 5. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych swojej pieczy dzieci, w szczególności:
 • nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
 • nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w Przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym egzekwowania od rodziców i innych osób zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola;
 • nauczyciel jest zobowiązany do ciągłej obecności przy powierzonej mu grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 • nauczyciel jest obowiązany do każdorazowego odnotowania faktu wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola w rejestrze wyjść grupowych;
 • nauczyciel jest zobowiązany dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowania kierownika gospodarczego (lub inną zastępującą go osobę) o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;
 • nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Przedszkola, a następnie (w porozumieniu z Dyrektorem) rodziców dziecka;
 • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;
 • przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek rozeznać się, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć lub plac zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do Dyrektora. Do czasu naprawienia usterek zajęcia są organizowane w innym miejscu
 1. Do zadań nauczyciela Przedszkola w szczególności należy:
  • współdziałanie z rodzicami uwzględniające prawo rodziców do:
 2. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 • uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych, jak i niewłaściwych,
 • obserwowanie własnego dziecka na tle grupy, w trakcie dni otwartych w grupie 3-latków i uroczystości przedszkolnych;
  • zaznajomienie rodziców z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka oraz diagnozy przedszkolnej dziecka;
  • udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych;
  • realizowania zadań w zakresie obszarów edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej (wpisanie w dziennik zajęć), którą realizuje w trakcie zajęć z całą grupą, małymi zespołami lub podczas zajęć indywidualnych. Przy planowaniu pracy nauczyciela dopuszcza się korzystanie z poradników metodycznych. Plan dnia ma charakter otwarty, z uwzględnieniem propozycji dzieci;
 • realizacji zadań dodatkowych, przydzielonych zgodnie z zainteresowaniami;
 • współpracy z nauczycielami innych oddziałów w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy, uczestnicząc w warsztatach, zajęciach otwartych, spotkaniach koleżeńskich itp.;
 • doskonalenia warsztatu pracy;
 • wykonywania czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy;
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz regulaminu pracy;
 • prowadzenia ćwiczeń fizycznych z zastosowaniem metod i urządzeń gwarantujących pełne bezpieczeństwo.
 1. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Fakt przeprowadzania zajęć potwierdza nauczyciel potwierdza własnym podpisem. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi zapisami i ustaleniami rady pedagogicznej.
 2. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Dokumentowanie obserwacji odbywa się dwa razy w roku (obserwacja wstępna i obserwacja na koniec roku szkolnego). Rodzic ma prawo zapoznać się z treścią wpisu.

11.Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 1. Nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą, prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami w celu wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci oraz współpracy z rodzicami.

13.Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielom wymierza się kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy, a za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków. nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w ramach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Kontakty z rodzicami odbywają się w terminach ustalonych przez nauczycieli i podawane są do ogólnej wiadomości.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela znajduje się w teczce akt osobowych.
 4. Nauczyciele, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność tych danych zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
 5. Wszyscy nauczyciele realizują konsultacje dla dzieci i ich rodziców w ramach dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 33.1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego (oligofrenopedagoga) należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych należy w szczególności:
 • współorganizowanie kształcenia integracyjnego i prac wychowawczych
  w przydzielonej grupie;
 • opracowanie dla każdego dziecka i realizacja indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć prowadzonych z dzieckiem;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni;
 • uczestniczenie w pracach zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej utworzonej dla dziecka;
 • ścisła współpraca i współtworzenie wraz z nauczycielem, wychowawcą jak najlepszych warunków pobytu i pracy dzieci niepełnosprawnych w grupie rówieśników.
 1. Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1- 5;

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

8) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka  i jego rodziny;

9) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 

 • 34.1. W przedszkolu jest powołany wicedyrektor. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,

3)współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

4) kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.

 1. W wyjątkowej sytuacji nieobecności dyrektora i wicedyrektora w przedszkolu upoważnia się nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.
 • 35.1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi:

1) intendent,

2) pracownik kadr,

3) pracownik administracyjny,

4) pracownicy obsługi (woźne, pomoce nauczyciela)

5) pracownik gospodarczy,

6) kucharka i pomoce kuchenne.

 1. Podstawowym zadaniem każdego pracownika jest dbałość o sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
  3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa.
 2. Każdy z pracowników zatrudnionych w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania przepisów bhp i ppoż., wynikających z odrębnych przepisów, oraz do realizacji dodatkowych zadań zlecanych przez dyrektora, adekwatnie do ich kwalifikacji i kompetencji.
  5. Każdemu z zatrudnionych pracowników powierza się szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami i przechowywany w aktach osobowych.
 3. Każdy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 4. Do zadań woźnej przedszkola należy w szczególności:
 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz w stanie pełnej sprawności technicznej;
 • współdziałanie z nauczycielem;
 • obsługa przy posiłkach, pomoc przy karmieniu dzieci;
 • dbanie o powierzony sprzęt;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i regulaminu pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.
 1. Do zadań intendenta przedszkola należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za pion żywieniowy przedszkola;
 • opracowywanie jadłospisów wg norm i zasad żywienia;
 • prowadzenie magazynu żywnościowego i materiałowego;
 • prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozliczeniowej;
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, higieniczno-sanitarnych, sprzętu gospodarstwa domowego i artykułów piśmiennych;
 • codzienne wydawanie artykułów żywnościowych i rozliczanie personelu kuchennego z ich wykorzystania;
 • sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów zużycia artykułów żywnościowych;
 • sporządzenie kwartalnych rozliczeń artykułów z magazynu materiałowego;
 • wykonywanie czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy.
 1. Do zadań kucharza należy w szczególności:
 • punktualne przygotowywanie posiłków wg norm żywieniowych;
 • pobieranie produktów z magazynu żywnościowego, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, dbanie o racjonalne ich zużycie;
 • udział w układaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków;
 • przestrzeganie przepisów bhp., ppoż. i regulaminu pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i intendenta.
 1. Do zadań pomocy kucharza należy w szczególności:
 • pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
 • utrzymanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych oraz w stanie pełnej sprawności technicznej;
 • przygotowywanie próbek pokarmowych;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i regulaminu pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i intendenta.
 1. Do zadań pracownika gospodarczego należy w szczególności:
 • piecza nad bezpieczeństwem budynku i całości sprzętu przedszkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi łącznie ze sprzętem ochrony przeciw pożarowej;
 • w okresie zimowym usuwanie śniegu sprzed przedszkola i wejścia do przedszkola, oraz posypywanie ich piaskiem;
 • codzienna troska o czystość podwórka przedszkolnego, trawników i obejścia wokół Przedszkola (koszenie trawy, grabienie liści, zamiatanie ścieżki, schodów itp.);
 • naprawa i umocowanie obruszonych gniazdek, wyłączników, przełączników, usuwanie drobnych uszkodzeń w sieci elektrycznej;
 • naprawa sprzętu przedszkolnego;
 • udrażnianie pionowych i poziomych tras kanalizacyjnych i utrzymanie w należytym stanie urządzeń wodno–kanalizacyjnych;
 • wykonywanie robót konserwacyjnych na terenie przedszkola;
 • zabezpieczanie prawidłowego odpływu wody opadowej od budynku;
 • zabezpieczanie szczelności zamykania otworów (drzwi, okna, włazy, okienka piwniczne);
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola, zleconych przez dyrektora Przedszkola lub inne osoby do tego uprawnione;
 • nieoddalanie się bez zezwolenia dyrektora przedszkola w czasie zajęć służbowych;
 • zabezpieczenie budynku przedszkolnego przed wkroczeniem do niego osób niepożądanych, a jeśli wkroczą takie osoby natychmiast meldowanie o tym dyrektorowi
 • 36.1 W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela, która pełni funkcje asystenta. Wspiera dzieci oraz nauczycieli i specjalistów prowadzących poszczególne zajęcia, w adaptacji oraz integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki rodziców

 

 • 37.1 Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) zapoznania się z programem  wychowania przedszkolnego  oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w przedszkolu i w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i innych specjalistów
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców;

6) uzyskania informacji o stanie dojrzałości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej dojrzałości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

 • 38.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy w szczególności:
  1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, uzgodnione na
pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami;

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, mogącą zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) powiadomienie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku rocznego
obowiązkowego przygotowania do podjęcia nauki, dyrektora szkoły obwodowej
o uczęszczaniu dziecka do przedszkola i regularne posyłanie dziecka na zajęcia;
8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ustalonych godzinach;
9) przyprowadzanie do przedszkola dzieci czystych i zdrowych, bez konieczności podawania leków;
10) interesowanie się sukcesami i problemami swojego dziecka;
11) zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka (fizycznych i psychicznych) i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje);
12) kontrolowanie, co dziecko zabiera z domu do przedszkola, celem uniknięcia wypadku;
13) kontynuowanie w domu ćwiczeń zaleconych przez nauczycieli i specjalistów;
14) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie
podstawowych czynności samoobsługowych;

15) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w zakresie ujednolicenia działań wychowawczo–dydaktycznych rodziny i przedszkola.

 

 

Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci

 

 • 39.1. Dziecko w przedszkolu ma wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

2.Dziecko w przedszkolu zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia,

8) zdrowego jedzenia.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3) używania form grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, nie oddalania się bez zgłoszenia nauczycielce;

4) okazywania chęci pomocy w prostych czynnościach i sytuacjach codziennych, w miarę swoich możliwości;

5) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

 

 

Rozdział 8
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

 • 40.1Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach ogólnej dostępności.
  2. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.
  3. O przyjęciu dziecka na wolne miejsce w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
  4. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają przepisy ustawy prawo oświatowe oraz organ prowadzący.
 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

Rozdział 9
Postanowienia końcowe


 • 41.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) zapoznanie Rady Rodziców z projektem statutu i uzyskanie pozytywnej opinii, wydanej na jego temat;

2) udostępnianie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych;

3) umieszczenie treści statutu na stronie internetowej.

3.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z aktualną instrukcja kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. 6. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 1w Markach, Wrzesień 2022 r.

 

Przewiń na górę
Skip to content